Mer om återbetalning av studiestöd

Initiativet för frivillig återbetalning ligger hos den studerande, som då kalenderårets lika med stödårets inkomster klarnat utreder om inkomsterna överskrider fribeloppet. Ifall de gör det skall ju en del av studiestödet återbetalas så att fribeloppet justeras uppåt.

Som inkomster beaktas alla skattepliktiga bruttoinkomster, det vill säga löne- och kapitalinkomster, samt dessutom stipendier som är avsedda att trygga uppehället och inkomster från utlandet. Mer information om inkomster som beaktas och hjälp med uträkningar fås vid behov från Fpa eller den egna studiestödsbyrån.

För att man skall få de fördelar som den frivilliga återbetalningen, i motsats till återkrav, medför det vill säga ingen förhöjning på återbetalningsbeloppet och återställning av stödmånaderna, bör betalningen ske inom mars månad påföljande år. Man får en förhandsifylld bankgiroblankett med återbetalningsbeloppet efter att man meddelat Fpa eller den egna studiestödsbyrån med e-blankett eller fysisk blankett om ”förändrade förhållanden”.

Behandlingstiderna är ju ofta långa så man skall vara ute i god tid och finns det risk för att bankgiroblanketten kommer för sent för att återbetalningen skall hinna ske i tid, bör man göra inbetalningen på eget initiativ med vanlig bankgiroblankett. Av studiestödet återbetalas nettobeloppet, som man erhållit.

Mer information om vart och hur fås från Fpa och/eller deras hemsidor. Gör man inte en dylik frivillig återbetalning av studiestöd gäller återkravsförfarandet som beskrevs i senaste spalt. I förbyggande syfte kan en studerande dessutom själv påverka sitt fribelopp och förhindra överbetalning av studiestöd antingen genom att redan beviljat stöd annulleras på förhand för en del månader eller att studiestöd inte söks för alla studiemånader.

Se alla artiklar