Marthahjärtat klappar vidare

Vårmötesbeslutet i maj 2012 om att tidskriften Martha framöver ingår i medlemskapet kröntes av att höstmötet i Åbo godkände de nya medlemsavgifterna för år 2014. När någonting tar slut, är det början på något nytt. Så också inom vår rörelse. I fortsättningen kan fokus läggas på nya mål och utvecklingsfrågor.

I och med att alla ordinarie medlemmar hädanefter får sin medlemstidning direkt hem i postlådan, kommer också medlemskapet och kopplingen till hela martharörelsen att bli så mycket tydligare, och kommunikationen och informationen att löpa bättre. Det är viktigt att veta vad den organisation man tillhör gör. Hur ska man annars känna sig delaktig eller kunna påverka?

Delaktighet och påverkan var också något som kännetecknade höstmötet, som präglades av en aktiv, engagerande och varm martha-anda. Som anställd (och förstås också som martha på fritiden) känns det alltid lika bra att se hur värderingarna för arbetet är desamma oberoende av generation eller region. Att det arbete som förbundet utför på fältet inom de olika projekten och verksamheterna uppskattas och godkänns. När det arbete som vi utför bland tusentals barn och unga, föräldrar, arbetslösa, invandrare, studerande och personer med olika specialbehov, får enhälligt stöd på förbundets möte, vet vi att vi gör rätt. Likaså får vi ett kvitto på att de frågor som diskuteras inom rådgivningsverksamheten, liksom inom medlemsarbetet, har en gemensam värdegrund: trovärdighet, närhet och gemenskap.

År 2014 fyller Marthaförbundet 115 år. Det firar vi i arbetets tecken under devisen Martha gör gott!. Vad vill vi påvisa med den devisen? Jo, vi ser att den rådande ekonomiska situationen påverkar allt flera grupper i samhället. Vi ser också att allt fler personer riskerar att slås ut på grund av otillräckliga resurser eller för att de har otillräckliga kunskaper i och förmåga att hantera sin vardag. Bland annat en ökad barnfattigdom, större arbetslöshet och vidgade samhällsklyftor i vårt land manar oss att göra något i form av projekt som till exempel Hantera vardagen och Vi och vår baby. Men likaväl handlar det om arbetet för en livsstil som är hållbar också på längre sikt. Flera av våra projekt vill visa på nyttan och glädjen av att tänka ett steg längre när det gäller konsumtionen, och att vara medveten om att varje val vi gör har en inverkan på vår omgivning. Om det så gäller att prioritera inhemska råvaror eller en mera medveten klädkonsumtion.

Likaså vet vi att de möten som äger rum i alla våra föreningar är en härlig grogrund för nya insikter, vänskap, kunskap och färdigheter. Livet i marthaföreningen utgör också ett viktigt socialt kapital som har en dokumenterad betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande. Alla de aktiviteter som föreningarna erbjuder, bygger ett nätverk mellan generationer och människor. Marthaomsorgen värmer och marthahjärtat klappar. Det känns gott att göra gott!

Jag vill på mina och hela personalens vägnar önska er alla en riktig god jul och ett fantastiskt jubileumsår 2014!

Christel Raunio, förbundsdirektör

Se alla artiklar