Marthaförbundet samlas till vårmöte i Vasa den 26 april

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt en jämställdhetspolicy för Marthaförbundet och ett uttalande gällande barnfamiljer. Dagen går i extra festliga jubileumstecken, eftersom det i år har förflutit 115 år sedan Marthaförbundet grundades. Temat för vårmötet är Martha gör gott.

Sammanlagt 260 marthor från hela Svenskfinland och Åland väntas delta i vårmötet på lördag. Vid mötet behandlas förutom stadgeenliga ärenden också styrelsens förslag till en jämställdhetspolicy för Marthaförbundet.

– Genom sina projekt är Marthaförbundet engagerat i jämställdhetsfrågor samt i familje- och arbetslivsfrågor, och vi ser det därför som angeläget att på ett positivt sätt lyfta fram och arbeta för aktuella och centrala frågor som rör jämställdheten, såväl i Finland som internationellt, säger förbundsordföranden Harriet Ahlnäs. Genom att dra upp riktlinjer för vårt jämställdhetsarbete ökar vi våra möjligheter att aktivt ta initiativ i viktiga frågor som rör jämställdheten.

Vårmötet tar även ställning till Marthaförbundets och Marttaliittos gemensamma ställningstagande om hemservice för barnfamiljer.

– Vi efterlyser tydligare former för samarbetet mellan den offentliga sektorn och tredje sektorns organisationer, så att man i hela landet kan garantera barnfamiljer högklassig hushållsrådgivning och hemservice. Vi ser att en satsning på förebyggande åtgärder, som till exempel hemservice för barnfamiljer, skulle innebära inbesparingar inom barnskyddet, eftersom det med stor sannolikhet skulle minska behovet av tyngre stödåtgärder, konstaterar Harriet Ahlnäs.

På jubileumsprogrammet står två festtal. Fjolårets Fredrika Runeberg-stipendiat Anne Salovaara-Kero berättar om sitt samhällsengagemang och om behovet av nätverk i vardagen, medan neurologen och författaren Markku Hyyppä talar under rubriken Social närvaro befrämjar hälsan och förlänger liv.

Vårmötet inleds med hälsningsord av förbundsdirektör Christel Raunio, som även fungerar som konferencier under dagen. Förbundsordföranden Harriet Ahlnäs öppnar mötet med ett tal till mötesdelegaterna och Vasa stads hälsning framförs av stadsfullmäktigeordföranden Joakim Strand.

Vid vårmötet offentliggörs också mottagaren av hederstiteln Årets marthagärning 2014. Utmärkelsen tillfaller en person eller en förening som har gjort en insats som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för. Därtill delar förbundet ut två hedersutmärkelser med anledning av 115-årsjubileet.

I samband med vårmötet behandlas tre motioner. Det är Helsingfors svenska Marthaförenings motion om föräldrastöd, Västra Nylands Marthadistrikts motion om förebyggande arbete mot kvinnovåld samt Åbo svenska Marthaförenings motion om grundande av en separat vardagskunskapsportal på nätet

Programmet för vårmötet hittar du här.

Mera information ger:

  • Förbundsdirektör Christel Raunio, tfn 050 911 2050, e-post: christel.raunioATmartha.fi
  • Utvecklingschef Petra Högnäs, tfn 044 280 6609, e-post: petra.hognasATmartha.fi

Pressmeddelande 22.4.2014

Se alla artiklar