Marthaförbundet lanserar marthafeminism

Martha har i över 100 år arbetat för kvinnan i samhället. I början handlade det om att skicka ut emissarier i hela landet som lärde kvinnor läsa och skriva, sköta hemmets hygien, etc. och därigenom fostra friska, samhällsmedvetna barn. Martha arbetade aktivt för jämlik rösträtt; kvinnlig rösträtt och valbarhet för kvinnor. Alla marthor uppmanades rösta, gärna på en kvinna. Tre marthor satt i den första lantdagen, och sedan dess har marthorna, trots att Marthaförbundet är partipolitiskt obundet, strävat efter att påverka samhället.

Verksamheten har varierat genom decennierna, men alltid fokuserat på kvinnan och familjen i alla dess former. Redan på 1920-talet talade Martha för kvinnopräster, på 1930-talet för att hushållsarbetet skulle vara jämnare fördelat mellan könen, under krigen var fokus mera på kristidshushållning, på 1970-talet arbetade Marthaförbundet för pensionsförmåner för kvinnor som arbetade i hemmen, på 1990-talet blev Martha ännu mera engagerad i samhällsfrågor, och så har det fortsatt.

Idag lanserar Marthaförbundet Marthafeminism som ska beteckna och sammanfatta det arbete förbundet gör för kvinnan. Begreppet står för kunskap, nätverk och möjlighet att välja. Faktum är att kvinnorollen är betydligt mer mångfasetterad idag än tidigare. Därför vidgar Marthaförbundet sin verksamhet att röra kvinnans alla livsskeden.
Stadgereform godkändes också

Marthaförbundets stadgereform godkändes också på höstmötet idag. Efter mycket diskussion för och emot godkändes stadgereformen, stött och blött i centralstyrelsen redan länge, efter omröstning, med rösterna 54-3. Stadgereformen medför bl.a. olika former av medlemskap, samt att tidskriften Martha ingår i medlemsavgiften för alla nya medlemmar efter 1.1.2008.

Förbundsordförande omvald

Förbundsordförande Katarina Rejman och centralstyrelsen fick förnyat förtroende för de två följande kalenderåren.

Katarina Rejman
Förbundsordförande

Christel Raunio
Verksamhetsledare
För mera information: 050-351 3038
Se alla artiklar