Kallelse: Ungmarthas höstmöte 2023

Kallelse: Ungmarthas höstmöte 2023

Ungmarthas stadgeeliga höstmöte går av stapeln i Vasa den 18.11.2023. Det är även möjligt att delta i mötet per Teams. På höstmötet behandlas en stadgeändring av föreningen Ungmarthas stadgar.

Varmt välkomna på Ungmarthas höstmöte den 18.11.2023 i Vasa, per Teams eller per telefon. Adress till mötet i Vasa eller länk till mötet med bilagor sänds till dem som anmält sig per e-post till elise(at)martha.fi senast den 4.11.2023.

På mötet behandlas en stadgeändring.

 1. Mötet öppnas
 2. Konstaterande av närvarande
 3. Förrättas val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
 4. Mötets laglighet konstateras
 5. Föredragningslistan för mötet godkänns
 6. Föredras och behandlas styrelsens förslag till verksamhetsplan för det inkommande året
 7. Fastställs medlemsavgifter för det inkommande året
 8. Föredras och behandlas styrelsens förslag till budget för det inkommande året
 9. Behandlas sittande styrelseordförandes anhållan om befrielse från uppdraget
 10. Förrättas val av styrelsens ordförande vartannat år för inkommande två kalenderår
 11. Förrättas val av medlemmar och ersättare i styrelsen för inkommande två kalenderår i stället för dem som är i tur att avgå
 12. Förrättas val av en eller två revisor(er) jämte revisorsersättare och/ eller en eller två verksamhetsgranskare jämte vice verksamhetsgranskare att granska räkenskaperna och avge revisionsberättelse/verksamhetsgranskningsberättelse för det inkommande kalenderåret
 13. Behandlas stadgeändring av föreningen Ungmarthas stadgar
 14. Behandlas ärenden som styrelsen har beslutat att skall behandlas på mötet
 15. Behandlas ärenden som en enskild medlem senast fyra veckor före mötet skriftligen hos styrelsen har begärt att skall behandlas på mötet.
 16. Mötet avslutas
Se alla artiklar