Hushållsavdrag och skattedeklaration 2005

Svar:
Redan från och med år 2005 beviljas avdraget även för arbete som utförts i en bostad som används av bland andra den skattskyldiges eller dennes makes eller bortgångna makes föräldrar. Detta förutsatt att den skattskyldige betalat för arbetet.

Hushållsavdragets maximibelopp stiger däremot först för år 2006 och är då 2 300 euro per person för sedvanligt hushålls- omsorgs- och vårdarbete. Avdragets maximibelopp i fråga om underhålls- och ombyggnadsarbeten är däremot fortfarande 1 150 euro. Om man har kostnader för bägge typerna av arbeten, är avdragets maximibelopp 2 300 euro. I dessa 2 300 euro får alltså ingå högst 1 150 euro i avdrag som beviljas för reparationsarbeten i bostaden. Självrisken för avdragbara kostnader är 100 euro. Avdraget är personligt.

Makar kan naturligtvis dela på kostnaderna och därigenom båda få avdraget.
Mera info om hushållsavdraget hittar man på skattestyrelsens hemsidor www.vero.fi, under Skatteinfo/Hushållen som arbetsgivare eller i publikationer som kan fås från skattebyråerna.

Beträffande kvitto- och verifikatarkivering gäller de nya reglerna förutom kvitton för hushållsavdraget även andra sorts kvitton och verifikat. Jag sammanfattar litet om den förestående ändringen som ju gäller lön- och pensionstagare och redan för år 2005.

Oberoende om du senaste år fyllde i en skattedeklaration i januari eller fick ett skatteförslag i maj får du i år en förhandsifylld skattedeklaration i april. Den liknar skatteförslaget för i fjol. Kontrollera den mot kvitton och verifikat och komplettera den med uppgifter som saknas och/eller rätta felaktiga uppgifter.

Om alla uppgifter är korrekta behöver du inte skicka in den till skatteverket utan arkiverar den själv. Om den däremot behöver kompletteras och/eller rättas gör du det och återlämnar deklarationen till skatteverket antingen den 8.5 eller den 15.5, det finns angivet i deklarationsblanketten vilketdera datumet som gäller.

En nyhet är alltså också att inga kvitton och verifikat skall bifogas utan dessa skall sparas av den skattskyldige för eventuell granskning. Den skattskyldige ska spara verifikat i fem års tid räknat från början av det år som följer efter det då beskattningen blev färdig. 2005 års verifikat ska således sparas till och med utgången av år 2011.

Jag föreslår att man tar en kopia av deklarationsblanketten och förvarar kvitton och verifikat tillsammans med den, enklast till exempel i kuvertet den kom i. Årtalet antecknas på kuvertet och det förvaras tillsammans med tidigare och kommande deklarationer. Enklast är det också om man har ett skilt ställe där man under året samlar alla kvitton och verifikat, t.ex. lönekvitton, som har med skattedeklarationen att göra.

Det är viktigt att spara alla verifikat som ansluter sig till beskattningen, för att uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen, som fåtts t.ex. från arbetsgivare, banker och pensionsanstalter, skall kunna kontrolleras. Efter kontrollen behöver sådana verifikat och kvitton som varit rätt ifyllda av skattemyndigheterna inte sparas utan det är alltså endast de uppgifter, som man själv kompletterat eller rättat, som senare vid eventuell kontroll kan behöva bevisas med verifikat.

I vissa fall lönar det sig att spara kvitton och verifikat även en längre tid. Man kan långt senare behöva veta till exempel en anskaffningsutgift för att kunna räkna ut överlåtelsevinsten då man säljer objektet.

Se alla artiklar