Coronakrisen har slagit hårt mot lokala föreningar

Coronakrisen har slagit hårt mot lokala föreningar

Myndigheternas bestämmelser på grund av coronapandemin har fått förkrossande konsekvenser för lokala föreningar. Föreningar som upprätthåller föreningshus har hamnat i svårigheter när utrymmena inte kan användas och inkomsterna inte räcker till för att täcka de fasta kostnaderna. Organisationer vädjar till beslutsfattarna att de lokala föreningarna inte ska bli tvungna att ensamma bära de ekonomiska förlusterna.

Användningen av föreningshus upphörde i mars i och med coronarestriktionerna. Under normala förhållanden samlas varje vecka hundratusentals personer i föreningshus runt om i Finland för att ägna sig åt fritidsintressen, gå på fest, delta i talko eller på annat sätt verka inom de lokala föreningarna. Intäkterna från olika evenemang gör det också möjligt att täcka de fasta kostnaderna för föreningshusen. En utredning som förbundet Suomen Nuorisoseurat genomfört för sina medlemmar visar att myndigheternas bestämmelser som införts på grund av coronapandemin har fått förkrossande konsekvenser för de lokala föreningarnas verksamhet. Det samma gäller för föreningar inom bland annat Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU), Finlands svenska Marthaförbund och Finlands Svenska Hembygdsförbund.

”Bara under perioden mars–maj har inkomstbortfallet uppgått till miljontals euro i hela landet. Föreningar har blivit tvungna att ställa in olika föreställningar, konserter och basarer, och det har inte varit möjligt att hyra ut utrymmen exempelvis för fester. Sommarteaterföreställningar har också antingen skjutits upp till nästa sommar eller ställts in helt och hållet, för att man inte kunnat repetera och för att sommarens situation verkat mycket osäker. Evenemang under sommaren har varit en betydande inkomstkälla med tanke på hela året”, berättar Sebastian Gripenberg, verksamhetsledare för FSU.

”Vi är verkligen oroliga för hur det ska gå för de lokala föreningarna om inkomstbortfallet inte på något sätt kompenseras från statligt håll. Idrottsföreningarna har redan beviljats särskilt stöd på flera miljoner, så vi föreslår att särskilt stöd också skulle delas ut till andra aktörer på lokal nivå”, säger Gripenberg.

Föreningarnas verksamhet ger barn, unga och vuxna en chans att ägna sig åt kulturella intressen också på små orter och i glesbygden. De lokala föreningarnas ihärdighet och kämpaglöd tar sig uttryck i att man också mitt i krisen ordnat hobbyverksamhet på distans samt till och med inlett ny verksamhet, såsom att hjälpa riskgrupper med inköp. Samtidigt har man funderat febrilt på hur man ska klara sig ur den ekonomiska kris som coronan fört med sig.

Den svåra situationen för föreningar som äger föreningshus togs också upp i undervisnings- och kulturministeriets enkät om coronarestriktionernas inverkan på konst, kultur och kreativa branscher. Enkäten kunde besvaras under tiden 20–26.4.2020. De fasta kostnaderna för föreningshusen löper på som vanligt, men inga pengar kommer in. Detta medför för en stor del av aktörerna en ekonomiskt svår situation, där det är osäkert om verksamheten ska kunna fortsätta. Hotet gäller såväl den lokala hobby- och kulturverksamheten som möjligheten att bevara det byggnadsarv som husen representerar.

Centralorganisationerna för de föreningar som har ett eget föreningshus vädjar till beslutsfattarna att stödja föreningarna. ”Det är ytterst viktigt att de lokala föreningarna inte blir tvungna att ensamma bära de ekonomiska förluster som coronapandemin fört med sig. Vi vädjar till såväl lokala beslutsfattare som till riksdagen, att de lokala föreningarna ska stödjas för att kompensera de ekonomiska förlusterna”, säger Riitta Vanhatalo, verksamhetsledare på Finlands Hembygdsförbund.

Pressmeddelande 25.5.2020

Närmare information samt frågor:

Sebastian Gripenberg, verksamhetsledare för
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf, 050 502 5166, sebastian@fsu.fi

Se alla artiklar