Christina Gestrin är årets Fredrika

Christina Gestrin är årets Fredrika

Christina Gestrin arbetade för miljöfrågor långt innan flygskammen, klimatångesten och den globala uppvärmningen fyllde våra flöden. I dag får hon årets Fredrika Runeberg-stipendium på 10 000 euro för sitt långa och outtröttliga engagemang för miljön.

Christina Gestrins arbete för miljön började redan på 1990-talet vid miljöministeriet och Forststyrelsen. Under femton år i riksdagen var Gestrin bland annat medlem i miljöutskottet.

– Samhällsmoderlighet är ett mångtydigt begrepp. När Fredrika Runeberg-stipendiet instiftades ville man uppmärksamma svenskspråkiga kvinnor som i Fredrika Runebergs anda – genom uppoffrande osjälviskhet – stärker samhällsutvecklingen. Christina Gestrins arbete och drivkraft är ett utmärkt exempel på samhällsmoderlighet i vår tid. Precis som Fredrika är också Christina Gestrin en föregångare i både samvets- och samhällsfrågor, säger stipendiekommitténs ordförande Ann-Luise Bertell.

Stipendiekommittén valde att i år fokusera på miljö och ekologi – i dag behövs mer än någonsin idogt arbete för vår gemensamma moder jord. 

– Jag är glad att Östersjöns miljö, klimatet och en hållbar livsstil numera upplevs som de viktigaste frågorna i samhället. Så har det inte alltid varit. Ännu i slutet av 1980-talet ansåg många att miljövården var ett hot mot samhällsutvecklingen, säger Christina Gestrin, agroforstmagister inom miljövård.

Gestrin har lång erfarenhet som beslutsfattare och påverkare – lokalt, nationellt och i nordiska sammanhang. Stipendiekommittén lyfter fram att hennes arbete visar att litet och stort hör ihop. I miljöfrågor har vi alla en roll och ett ansvar - varje enskild människa, hela samhället och varje nation.

– Mycket positivt har skett i arbetet för ett renare Östersjön. Sedan 1980-talet har utsläppen av näringsämnen halverats. Men mycket arbete återstår och vägen tillbaka till ett gott miljötillstånd kräver fortsatt aktivitet, tar tid och kräver tålamod.

Fredrika Runeberg-stipendiet utdelas varje år på Fredrikas födelsedag den 2 september till förtjänta personer som arbetar i hennes anda. Mottagaren av stipendiet utses av en stipendiekommitté med representanter för Finlands svenska Marthaförbund, Svenska kulturfonden, Svenska kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner.

    Pressmeddelande 2.9.2019 | Foto Johannes Romppanen

    Vem?

    Christina Gestrin

    Riksdagsledamot 2000–2015 (SFP), ordförande för Folktinget 2011–2015, medlem i Nordiska rådet 2007–2015, bland annat ordförande för miljö- och naturresursutskottet, ordförande för den parlamentariska Östersjökonferensen BSPC 2008–2011, utrikesministerns särskilda representant för Östersjösamarbetet med fokus på miljön 2018–2019, styrelseordförande för PEFC Finland, Finlands Skogscertifiering rf, 2018, författare till rapporten Miljösamarbetet i Östersjöregionen – Ett exempel på fredlig dialog som Nordiska rådet publicerade 2018.

    Se alla artiklar