Biskopen uppvaktas idag: Marthaförbundet enat om starkt stöd för kvin...

Viljan att ge utrymme åt dem som motsätter kvinnliga präster har skapat en organisationskultur i kyrkan som är problematiskt ur de kvinnliga prästernas synvinkel. Att vika undan eller förväntas göra det är förödmjukande för kvinnliga präster och kränker yrkesidentiteten. De tillspetsade ämbetssynkonflikterna avspeglar sig i hela församlingen och uppfyller kriterierna för mobbning på arbetsplatsen i de mest extrema fallen. Diskriminering av kvinnliga präster strider såväl mot kyrkans egna principer som mot samhällets lagstiftning.

En del kvinnliga präster hamnar fortsättningsvis i situationer där de förväntas lämna bort arbetsuppgifter som de redan tilldelats eller dra sig undan då präster med konservativ ämbetssyn delar ut nattvarden. En präst har inte rätt att bryta mot prästlöftet eller sina tjänsteplikter genom att hänvisa till en personlig bibeltolkning som avviker från kyrkans gemensamma beslut.

- Alla kyrkans medlemmar, både kvinnor och män, har rätt att få ta del av de kvinnliga prästernas tankar, åsikter och livserfarenheter också på det andliga planet, anser Marthaförbundets verksamhetsledare Christel Raunio.

Jämställdhetslagen gäller även prästämbetet

År 2006 gav biskopsmötet sin syn på kvinnoprästfrågan och den är entydig: jämställdhetslagen gäller även prästämbetet och en kvinnoprästmotståndares personliga övertygelse får inte strida mot gemensamma spelregler.

Finlands svenska Marthaförbund vill uttrycka sitt stöd för det arbete som görs inom kyrkan för att:
• främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika uppgifter
• skapa lika möjligheter för kvinnor och män till avancemang
• göra det lättare för kvinnor och män att förena arbete och familjeliv
• verka för att förebygga diskriminering på grund av kön


Katharina Rejman
Förbundsordförande

Christel Raunio
Verksamhetsledare

Finlands svenska Marthaförbund r.f.


Se alla artiklar