14.01.2016

Kriterier för föreningsstöd år 2016

Kriterier för föreningsstöd år 2016

Föreningsstödet kan ges till enskilda registrerade marthaföreningar-, -kretsar och -distrikt. Föreningsstödet kan ges för verksamhet och projekt på nationell eller internationell nivå. Allmänna verksamhetsunderstöd delas inte ut och alla ansökningar skall ha en klar plan med mål, syfte och önskat resultat.

Utdelningen 2016 prioriterar ansökningar som omfattar:

1. Marthaförbundets tyngdpunktsområden:

  • Martha gör gott
  • Hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.
  • Lokala evenemang i anslutning till förbundets kampanjer t.ex. klädbytardagen och den finlandssvenska matkulturdagen.

2. Innovativ och nyskapande projektverksamhet som stärker samhörighetskänslan och vi-andan.

3. Region- och generationsöverskridande verksamhet.

4. Medlemsutbildning och föreningsaktiverande verksamhet.

Föreningsstödet utbetalas inte för:
Anskaffningar av utrustning, renoveringskostnader, fasta hyreskostnader och uteblivna löner, inte heller för resebidrag, traktering, måltidskostnader eller deltagaravgifter. Ej heller för bidrag för uppgörandet av historiker. Kostnader som täcker Marthaförbundets egen personal godkänns inte. Bidrag för den årliga verksamheten beviljas inte. Stödet får inte ges direkt som välgörenhet till en tredje part.

Ansökningar som berör barn- och ungdomsverksamhet behandlas och förverkligas i samarbete med Ungmartha rf. Se ung.martha.fi för mera information gällande understöd för barn- och ungdomsverksamhet.

Anvisningar

  • Ansökningsblanketten fylls i elektroniskt och finns på Marthaförbundets hemsida www.martha.fi. under tiden 1–29.2.2016. Om du saknar tillgång till internet kan du beställa ansökningsblankett av petra.hognas@martha.fi / tfn 044 280 6609.
  • Ansökan bör ha en tydlig och utförlig projektplan och projektbudget.
  • Blanketter i pappersformat (bör undvikas!) kan skickas till; Finlands svenska Marthaförbund, Handelsesplanaden 12 B 18, 65100 VASA. Märk kuvertet ”Föreningsstöd”.
  • Sista inlämningsdagen är 29.2.2016. Endast ansökningar som lämnats in under ansökningstiden behandlas.
  • Bilagor som stöder ansökan kan även bifogas ansökningen och sändas per mejl till petra.hognas@martha.fi
  • Beslutet om bidrag fattas i slutet av mars av centralstyrelsen. Samtliga sökanden får svar om beslutet genast då Marthaförbundet erhållit beslut om understödet av Svenska Kulturfonden.
  • Föreningsstödet år 2016 ska redovisas senast 31.1.2017 på blankett som följer med beslut om beviljat understöd. Föreningar med oredovisade ansökningar har inte möjlighet att ansöka före redovisningen är gjord.
Se alla artiklar