Tillbaka

MEDLEMSKAPET: Så fungerar det

Du är medlem i en förening

Som aktiv martha är du med i en krets eller en förening. Föreningarna är registrerade föreningar medan kretsarna verkar som självständiga, oregistrerade grupper under en förening. Detta betyder att kretsar inte t ex kan ingå avtal och som kretsmedlem är du automatiskt också medlem i en förening. En del grupper träffas varje vecka, andra varannan vecka och en del ungefär en gång i månaden. Om ni behöver idéer för verksamheten, ta gärna kontakt med förbundskansliet.

Du kan påverka

Som medlem har du möjlighet att påverka verksamheten på olika sätt. Du kan göra det i din egen förening genom att ställa upp på förtroendeuppdrag eller delta i årsmötet. Förtroendevalda i föreningen väljs av årsmötet. Du kan också påverka verksamheten i ditt distrikt genom att delta i distriktets årsmöten. Om du vill vara med och påverka de stora linjedragningarna inom förbundet kan du ställa upp som ombud på vår- och höstmöten. Ombuden väljs av distriktet på distriktets årsmöte.

Det högsta beslutande organet är vår- och höstmötena

Det högsta beslutande organet i Marthaförbundet är vår- och höstmötena. Alla inskrivna medlemmar har rätt att delta i möten och varje distrikt representeras av ett ombud för varje påbörjat 200-tal medlemmar. Vid omröstning på årsmötet har endast ombuden rösträtt, medan alla mötesdeltagare har yttranderätt.

Förenings-, distrikts- och centralstyrelse

Aktiva i föreningsstyrelsen brukar utgöra stommen för distriktsstyrelsen. Distriktets ordförande, eller någon annan aktiv, sitter i sin tur i centralstyrelsen. Hela förbundets verksamhet leds av centralstyrelsens ordförande som benämns förbundsordförande. Förbundets kanslipersonal, under ledning av verksamhetsledaren, förverkligar de beslut som vår- och höstmötet samt centralstyrelsen fattat.

Ordlista

Marthakrets: En krets är en underavdelning till en marthaförening.
Marthaförening: Alla marthaföreningar är självständiga föreningar med en egen styrelse. Alla föreningar hör till ett distrikt och finns vanligtvis representerade i distriktsstyrelsen.
Distrikt: Marthadistrikten ska företräda de marthaföreningar och -kretsar som verkar inom dess område samt främja samarbetet mellan dem och med Marthaförbundet. Distrikten med dess medlemföreningar utgör medlemskåren i förbundet.
Marthaförbundet: Marthaförbundet är takorganisation för marthorna med anställd personal som förverkligar de beslut som fattats på vår- och höstmötena, bevakar och ger utlåtanden till myndigheter och beslutsfattare, tar initiativ, lämnar in skrivelser, förverkligar styrelsens visioner med mera. Vår- och höstmötet besluter om bland annat förbundets verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter.
UngMartha: Ungmartha är Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation.
Direkt medlem: Privatpersoner som vill stöda förbundets syfte och verksamhet kan bli fristående medlemmar.
Understödjande medlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stöda förbundets syfte och verksamhet kan bli understödande medlemmar.