Havets smaker - Östersjödieten

Havets smaker - Östersjödieten

Den biologiska mångfalden på jorden minskar hela tiden och en av de största orsakerna är förändringen i markanvändningen. Ett växande antal människor behöver ytor att bo på, mark för jordbruk och andra naturresurser för att få de varor de behöver. Dock är cirka 70 % av jordens yta vatten och de resurser som tas ur havet är bara en bråkdel av de som används på land. Genom att öka användning av hållbara resurser ur havet kan vi bekämpa klimatförändring, natursvinn och vattenbrist.

För tillfället brukas havets resurser mycket ensidigt vilket lett till kollapser av flera fiskbestånd, även i Östersjön. Hållbart bruk av resurser ur havet baserar sig på nyttjande av alla trofiska nivåer, inte enbart sådant som riktas mot rovfisk. Det saknas kunskap om vilka av våra inhemska lokala vattenväxter och alger är smakliga och hur de kan tillredas till nya rätter och produkter.

Vi tillför havet näringsämnen från land via vår dagliga verksamhet, via bäckar åar och älvar rinner näring ut till havet och leder till övergödning. Enligt beräkningar lider 97 % av Östersjöns vattenförekomster av övergödning. En stor del av problemet orsakas av vår näringsproduktion på land, ungefär 60% av all näringsutsläpp orsakas av matproduktionen.

Rensa fisk

Projektets behov och bakgrund

Marthaförbundet har sedan flera år tillbaka satsat mycket på att sprida kunskap om havets outnyttjade proteiner, smartfisk. Det fortsätter vi med. Men det finns mer än fisk att ta tillvara i havet. Blåstång, sudare och tarmalg går bra att plocka i mindre mängd med tillstånd och använda som ingrediens i varma och kalla rätter. Längs stränder och på klippor växter en mängd ätbara strandväxter som kan plockas med varsam hand och användas i matlagning. Kärleksört, strandaster och gräslök piffar upp sommarens sallad eller grillmåltid.

Det saknas kunskap om vilka av våra inhemska lokala vattenväxter och alger som är smakliga och hur de kan användas i nya rätter och produkter. Vi arbetar aktivt med att öka användningen av växter och alger från havet. I Asien har man länge använt alger till matlagning, den mest kända är algen nori i sushi. Alger från saltvatten har använts mera än från söt- och brackvatten. Sjögräs utgör 20% av asiatiska ländernas diet (Yu-Qing et al. 2016) men i de nordiska länderna, förutom på Island, har de inte tillhört vardagskosten. Att ta tillvara ätbara arter under ytan förväntas vara en av de nya trenderna i Finland. Vid enstaka tillfällen har bland annat blåstång nämnts i medierna som ätbar men det har inte nått den stora publiken ännu. Det är också viktigt att betrakta arter som gynnas av Östersjöns övergödning, så som snabbväxande trådalger.

Matkulturmagasinet Havets smaker

Matkulturmagasinet Havet smaker

Matkulturmagasinet 2022 Havets smaker – fisk, strandväxter och alger har tryckts upp i 14 500 exemplar. Magasinet inkluderar en plockkalender för alger och strandväxter. Magasinet har skickats hem till alla marthamedlemmar (8500). Magasinet beställs fortlöpande till arbetarinstitut, grundskolor och läroinrättningar som kurs och läromaterial.

Läs magasinet här

Under tre tillfällen under projekttiden har Marthaförbundets hushållsrådgivare satt sin kreativitet på spel och tillrett ett femtiotal läckra rätter som har förevigats av fotografen Karin Lindroos. Några exempel på nyskapande rätter är kimchi med blåstång, spagetti med sudare & salsa verde på strandväxter, kryddsmör med tarmalg& lime, rörhinneolja, fröknäcke med tarmalg samt stekt id med kärleksört och speltotto med saltarv och kräftstjärtar.

havets smaker

Havets smaker lanserades under matkulturdagen den 9 november 2022. Då fick ett femtiotal personer njuta av en festmiddag inspirerad av Havets smaker på Föglö, Ålandm samt ta del av en paneldiskussion kring alger i maten. I panelen deltog diplombiolog Roosa Mikkola, marinbiolog Patrik Kraufvelin och dykare Joel Lindholm

Föreläsningar och kurser

Under projekttiden har Marthaförbundets rådgivare erbjudit praktiska matlagningskurser för allmänheten. Vi har arrangerat fiskhanteringskurser i Marthaköket. Fisken har varit obekant för de flesta deltagarna. Intresset har dock varit stort. Fisken har vanligtvis varit det som råkat komma i nätet det vill säga braxen, id, mört och en och annan gädda. Alla kursdeltagare har tilldelats fisk, kniv och andra fiskhanteringsredskap. Under rådgivarens handledning har fisken identifierats, hanterats och tillretts till en delikat maträtt. 

Sudare

Marthaförbundets rådgivare har under projekttiden inlett ett samarbete med grundskolor där vi går in i huslig ekonomi-klassen tillsammans med läraren i huslig ekonomi. Vi har fokuserat på strömming. Fiskhantering har visat sig vara obekant för största delen av eleverna, och vi har skapat strömmingsrätter som tilltalar unga. Vi ser det här samarbetet som en viktig del av vårt samhällsuppdrag. 

Evenemang

Projektet Östersjön och Östersjödieten har också varit representerade på en rad evenemang där vi spridit kunskap om smartfisk och alger. Ett axplock från 2022: 

28-29.5.2022 Havets smaker på Vårdö, Åland under evenemanget Åland grönskar. Hushållsrådgivaren ordnade vilda växter-vandringar vid stranden för evenemangsbesökare. Vid vårt mässbord demonstrerade och informerade vi om ätliga strandväxter och alger.

9.6.2022 Kurs kring vilda växter och strandväxter med marthamedlemmar.

30.8.2022 Information om havets outnyttjade proteiner och hur vi kan minska på övergödningen. 100 studerande samt ett tiotal lärare och annan personal från yrkesläroanstalten Axxell. Vi serverade mörtröra som smakprov.

1-2.10.2022 Slow food festival i Fiskars.

2-8.10 2022 Strömmingsmarknaden i Helsingfors. Under hela veckan erbjuder vi möjlighet att bekanta sig med smartfiskar i vår fiskdisk. Den visar sig vara en absolut höjdpunkt under hela Strömmingsmarknaden.

7.10.2022 Smarthfisk i direktsändning på MTV3- programmet Viiden jälkeen, med hushållsrådgivare Toni Rautakoski. Programmet har 360 000 tittare i snitt.

Strömmingsmarknad i Helsingfors
Fisktavlan väckte uppmärksamhet vid Strömmingsmarknad i Helsingfors.

Under projekttiden har totalt 1200 exemplar av Havets smaker delats ut till allmänheten. Under hela året 2023 delar vi ut magasinet till matintresserade, personer intresserade av en hållbar livsstil, skolor och läroinrättningar samt den stora allmänheten.

Projektet sammanlänkas med flera nationella och internationella strategier:

Fork to table
Green deal
Havsförvaltningsplanen
Agenda 2030
Blå tillväxt


Mål

- Nya råvaror från havet, fisk och annat som stöder blå ekonomi.
- Reducera mängden näringsämnen i Östersjön.
- Öka och sprida kunskap till gemene man.
- Skörda från havet.

Projektet har beviljats stöd Europeiska havs- och fiskerifonden 04.05.2021 - 31.08.2022


Vi jobbar med Östersjödieten - Havets smaker